My company's business area distribution throughout the country a number of places.

Bei jing Shang hai Nan jing Hang zhou Ji nan Wu han Guang zhou Cheng du Kun ming Xi an Xin jiang Shen zhen